موشک کاغذی 21

آموزش ساخت موشک کاغذی ۲۱

نام این موشک کاغذی Martin است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۳ یا متوسط می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…

موشک کاغذی 20

آموزش ساخت موشک کاغذی ۲۰

نام این موشک کاغذی Tareq است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۱ یا بسیارآسان می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…

موشک کاغذی 19

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۹

نام این موشک کاغذی Eagle است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۴ یا سخت می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…

موشک کاغذی 18

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۸

نام این موشک کاغذی Emily است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۳ یا متوسط می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را…

موشک کاغذی 17

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۷

نام این موشک کاغذی Felix است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۱ یا بسیارآسان می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…

موشک کاغذی 16

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۶

نام این موشک کاغذی Drago است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۳ یا متوسط می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…

موشک کاغذی 15

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۵

نام این موشک کاغذی Erwin است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۴ یا سخت می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی جت با بیشترین سرعت   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی…

موشک کاغذی 14

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۴

نام این موشک کاغذی Grey است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۲ یا آسان می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…

موشک کاغذی 13

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۳

نام این موشک کاغذی Linda است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۳ یا سخت می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…

موشک کاغذی 12

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۲

نام این موشک کاغذی Martin است که درجه سختی این هواپیما کاغذی  یا سخت می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی گلایدر   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…