موشک کاغذی 12

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۲

نام این موشک کاغذی Martin است که درجه سختی این هواپیما کاغذی  یا سخت می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی گلایدر   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…

موشک کاغذی 11

آموزش ساخت موشک کاغذی ۱۱

نام این موشک کاغذی Limbus است که درجه سختی این هواپیما کاغذی ۴ یا بسیارسخت می باشد و از کاغذ  A4 استفاده شده  است   آموزش ساخت موشک کاغذی   این نکات مفید را در نظر داشته باشید: تا کردن!!! • بعد از هر مرحله فیلم را مکث کنید. •اگر شما نمی توانید بخشی را انجام…